Privacyverklaring

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Breman Mega Wheels is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Kokosstraat 10 
8281 JC Genemuiden 
The Netherlands

+31 (0)88 - 273 62 90
info@bremanmegawheels.com

De persoonsgegevens die wij verwerken

Breman Mega Wheels verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u de persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, afhankelijk van de dienst(en) die wij aan u verlenen:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Het verlenen van onze diensten in de breedste zin des woords
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om uw vraag via onze website te beantwoorden
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Wij verwerken persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Op basis van uw toestemming
 • Ter uitvoering van een overeenkomst
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Ter behartiging van een gerechtvaardigd belang, namelijk een (commercieel) bedrijfsbelang: de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om onze bedrijfsactiviteiten te verrichten. Wij wegen telkens ons belang af tegen uw privacybelang. Zodra uw privacybelang zwaarder weegt dan ons belang, zullen wij uw gegevens niet langer verwerken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Breman Mega Wheels verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, afhankelijk van de dienst(en) die wij aan u verlenen:

Breman Mega Wheels verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen, afhankelijk van de dienst(en) die wij aan u verlenen:

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Breman Mega Wheels bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens verzamelen, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn de gegevens langer te bewaren. Breman Mega Wheels verwijdert uw gegevens in ieder geval 10 jaar na het laatste contact, omdat uw gegevens dan niet meer langer noodzakelijk voor ons zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Breman Mega Wheels verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Breman Mega Wheels blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Breman Mega Wheels gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Breman Mega Wheels gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Breman Mega Wheels. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bremanmegawheels.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Breman Mega Wheels wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Breman Mega Wheels neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@bremanmegawheels.com.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Breman Mega Wheels behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Breman Mega Wheels adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. 
Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 1 juli 2020 | Breman Mega Wheels

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Breman Mega Wheels

Kokosstraat 10 
8281 JC Genemuiden 
The Netherlands

+31 (0)88 - 273 62 90
info@bremanmegawheels.com

How can we help you?

If you have any questions or you are interested in one of our products, fill out the below contact form and we will email or call you as soon as possible.

We treat your data safe and careful. More about this in our privacy statement »
Please wait…
arrow-left arrow-right search